จรรยาบรรณของนักสืบ จริยธรรม และ หลักการทำงานของวิชาชีพ

จรรยาบรรณของนักสืบ

จรรยาบรรณของนักสืบ เริ่มดึงดูดความสนใจมากขึ้น ในปัจจุบัน ซึ่งสำนักงานนักสืบ และ นักสืบปลอม และโจรสลัด ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก นักสืบเอกชน ต้องมีความน่าเชื่อถือ และ มี จริยธรรม ทำงานตามหลัก จริยธรรม

และ หลักการทำงานของวิชาชีพ

 

มิฉะนั้น บุคคล หรือองค์กร ที่ขอรับบริการนักสืบเอกชน จะประสบกับ หลักสูตรที่ไม่ดีนี้ แต่อาชีพนักสืบ จะได้รับผลกระทบ มากที่สุด

แล้ว จรรยาบรรณของนักสืบ ควรเป็นอย่างไร? แน่นอนว่า เป็นไปไม่ได้ ที่จะให้คำอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่จากการดูผล ที่ได้รับ จากข้อบังคับ ทางกฎหมาย และ แนวปฏิบัติของนักสืบเอกชน ที่ทำขึ้นจนถึงขณะนี้ อาจกล่าวได้ว่า :

 

-ในการเริ่มบริการนักสืบ จะต้อง ทำสัญญา ระหว่างบุคคล หรือองค์กร ที่ขอบริการนี้กับ หน่วยงานนักสืบเอกชน สัญญานี้ เป็นข้อความข้อตกลง โดยละเอียด ที่มีคำจำกัดความ รายละเอียด และ เงื่อนไขพิเศษของบริการที่

ร้องขอ นักสืบ ไม่ควรเบี่ยงเบน ไปจากเงื่อนไข ของสัญญานี้ ในระหว่างกิจกรรมของเขา สัญญาควรครอบคลุม ข้อมูลค่า ธรรมเนียม สำหรับบริการ ที่มีให้

 

-สำนักงานนักสืบเอกชน และ นักสืบเอกชน และผู้ตรวจสอบเอกชน ที่ทำงานในนั้น จะต้องดำเนินการ ตามประมวลจริยธรรม และ ระเบียบการทำงาน ที่จัดทำโดย สมาคมนักสืบเอกชน แม้ว่าคุณ จะไม่ใช่สมาชิก ของสมาคม

นักสืบเอกชน สิ่งสำคัญในที่นี้ คือการปฏิบัติตามมาตรฐาน

 

-หลักการทางศีลธรรม ที่สำคัญที่สุด ของการบริการนักสืบเอกชน คือการรักษาความลับ สำนักงานนักสืบเอกชน นักสืบเอกชน และ พนักงานสอบสวน ส่วนตัว ที่ทำงานอยู่ที่นั่น มีหน้าที่ ต้องเก็บรักษา ข้อมูลส่วนตัว ที่ได้รับ

ตามสัญญา หรือที่ได้รับ ระหว่างการทำงาน และ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้ สามารถแชร์กับบุคคล หรือองค์กร ที่ขอใช้บริการเท่านั้น

 

-กิจกรรมนักสืบเอกชน จะต้องดำเนินการ ในที่สาธารณะ มิฉะนั้น สิทธิ และ เสรีภาพของบุคคล จะถูกละเมิด และ ชีวิตส่วนตัวจะถูกแทรกแซง สิ่งนี้ได้รับการยอมรับว่า เป็นอาชญากรรม ในกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะ ใน

รัฐธรรมนูญ

 

-ในขณะที่ ให้บริการนักสืบเอกชน หรือ การสืบสวนของเอกชน ถือเป็นภาระผูกพัน ที่จะต้องปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ กฎหมายการค้า กฎหมายแพ่ง กฎหมายว่าด้วยภาระผูกพัน กฎหมายอาญา และ ข้อบังคับทางกฎหมาย

อื่น ๆ ไม่สามารถทำงานใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายได้

 

-นักสืบเอกชน และ นักสืบเอกชน ต้องได้รับการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ และไม่ควรทำให้ลูกค้า เข้าใจผิดในทิศทางนี้ ในแง่ของ จรรยาบรรณวิชาชีพ

 

-นักสืบเอกชน และ นักสืบเอกชน ต้องดำเนินการ ตามศักดิ์ศรี และ หลักการของวิชาชีพนักสืบ พวกเขาไม่ควรให้ข้อมูล และ เอกสารที่เป็นเท็จ แก่ลูกค้าของตน

 

-หากนักสืบเอกชน พบอาชญากรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับตำรวจ ทหาร หรือ ทหารในขณะที่พวกเขา กำลังรับใช้ พวกเขาต้องส่งข้อมูล และ เอกสาร เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ ไปยังสำนักงานอัยการ โดยทันที

 

-นักสืบเอกชน และ นักสืบเอกชน ไม่สามารถรับ บันทึกโทรศัพท์มือถือ หรือบันทึกข้อความ ใช้โปรแกรมสอดแนม และ เครื่องมือในการฟัง ซึ่งกฎหมายกำหนด ให้มีความผิดทางอาญา

 

-หน่วยงานนักสืบเอกชน ไม่รับคำขอ จากผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายเลือด องค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า หรือ บุคคลในเชิงพาณิชย์ ที่ไม่มีเอกสารการซื้อของ ระหว่างกัน

 

วิธีการทำงานของนักสืบ

วันนี้บริการนักสืบ ในประเทศของเรา ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ปัญหาระหว่างคู่สมรส กับการสืบสวน ของสถาบัน เหล่านี้เป็นสองชื่อ ที่นึกถึงเป็นอันดับแรก เมื่อพูดถึงงานนักสืบส่วนตัว

 

ปัญหาระหว่างคู่สมรส เป็นเรื่องแรก ที่จะเคาะประตูสำนักงาน นักสืบเอกชน แต่แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกครอบครัว ที่มีปัญหา จะจ้างนักสืบเอกชน แม้ว่าพวกเขาต้องการ จะเก็บมันไว้ แต่ไม่ใช่ทุกหน่วยงานนักสืบ จะยอมรับ คำขอ

นี้ในทันที เพราะหากมีการร้องขอบริการ สำนักงานนักสืบเอกชน ก็มีหลักการบางอย่าง เช่นกัน

 

ทุกวันนี้ กฎหมายนักสืบเอกชน ยังคงรอการบังคับใช้ แต่กลับมีกฎหมายแพ่ง กฎหมายว่าด้วย ภาระผูกพัน กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายอาญา และ รัฐธรรมนูญ อยู่เหนือพวกเขา ข้อบังคับทางกฎหมาย และ แนวปฏิบัติของ

นักสืบเอกชน ที่ดำเนินการ มาจนถึงตอนนี้ ได้ก่อให้เกิด หลักการหลายประการ นอกจากนี้ ยังมีประมวลจริยธรรม และ ระเบียบการทำงาน ที่ออกโดย สมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษา และ ผู้ตรวจสอบ

 

นักสืบเอกชน และ ผู้สืบสวนเอกชน ต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับทางกฎหมาย เหล่านี้ ในกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขา หลักการนี้ ถูกนำมาใช้ใน ลักษณะเดียวกัน ในปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างคู่สมรส และ ในงานวิจัยของสถาบัน

 

ตามหลักการของ นักสืบเอกชน คำขอบริการ ติดตามผลคู่สมรส ไปยังสำนักงานนักสืบเอกชน จะได้รับการยอมรับ ก็ต่อเมื่อได้ยื่นฟ้อง คดีการหย่าร้าง ต่อศาลแล้ว หรือ ในการสมัครของสถาบัน คำขอวิจัย จะได้รับก็ต่อเมื่อ

ปัญหา ได้รับการส่งต่อไปยังศาล กล่าวโดยย่อ ไม่มีบริการติดตามผล หรือการวิจัย ในกรณีที่มีข้อพิพาท ที่ไม่ได้ยื่นคำร้องทางศาล

 

ในกรณีการหย่าร้าง คู่สมรส จะได้รับบริการนักสืบเอกชน เพื่อแสดงหลักฐาน ที่ชัดเจนต่อศาล การวิจัยเชิงสถาบัน ส่วนใหญ่ ดำเนินการในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การวิจัยแบรนด์ การวิจัยผลิตภัณฑ์ ลอกเลียนแบบ การติดตาม

บุคคลสำหรับการจู่โจม การวิจัยบุคลากร และ การวิจัยต่อ

 

เมื่อหน่วยงานนักสืบเอกชนได้รับคำขอติดตามผลหรือคำขอบริการสืบสวน หน่วยงานเหล่านั้นจะทำการประเมินเบื้องต้นในแง่ของการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หากไม่พบการปฏิเสธจะมีการทำสัญญากับ

บุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการ คำจำกัดความ รายละเอียด และเงื่อนไขพิเศษของบริการที่ร้องขอจะรวมอยู่ในสัญญาโดยละเอียด สัญญานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการแสดงขอบเขตกิจกรรมของนักสืบเอกชน

 

หลังจากทำสัญญาแล้ว นักสืบเอกชนหรือผู้ช่วยวิจัยก็เริ่มรวบรวมหลักฐาน นักสืบและผู้ตรวจสอบเอกชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและระเบียบการทำงานที่เผยแพร่โดยสมาคมนักสืบเอกชน ทั้งในแง่ของการ

รวบรวมหลักฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ในช่วงเวลานี้

 

หลังจากขั้นตอนการรวบรวมหลักฐาน ก็ถึงเวลาตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินหลักฐานที่รวบรวมเหล่านี้ หลังจากนั้น ได้มีการจัดทำรายงานที่ประกอบด้วยผลการวิจัยที่ได้รับระหว่างการศึกษานี้ ด้วยการส่งมอบรายงานที่

เตรียมไว้ให้กับลูกค้า การบริการที่ร้องขอเสร็จสมบูรณ์

 

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของนักสืบเอกชนหรือนักสืบเอกชน? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดรีบมาที่บริษัทของเรา หากท่านต้องการบริการนักสืบเอกชนทั้งในเรื่องเหล่านี้ พนักงานของบริษัทเราพร้อมให้บริการ

ท่าน

 

private investigator thailand